Hosting4u


פטור ממע"מ!


  • בהזמנה בכרטיס אשראי דרך האתר, הינך פתור ממע"מ. זאת מכיוון שההזמנה והחיוב מתבצעים ישירות מול הרשם בחו"ל!

  • במידה ותבחר לא להזמין באמצעות כרטיס אשראי דרך האתר. למחיר יתווספו דמיי טיפול של 54 ש"ח ומע"מ כחוק.

ירבע ןיימוד םושיר  · 
ילגנא ןיימוד םושיר  · 
םניח רתא חתפ  · 
רשק רוצ  · 
תוחוקל  · 
תובושתו תולאש  · 

  

  

תרבח ידי-לע ןתינ תורישה
מ"עב קטביטקא