Hosting4u


: תירבעב ןיימוד םושיר
!דבלב הנשל 29$

רתוי בוט דיתעל וישכע ןנוכתהל

,תירבעב ןיימוד םשב שמתשהל תוידיימ תוינכות ךל ןיא םא םג
הצור התאש םשה תא םושרלו ךדיתעל ןנוכתהל לוכי התאש ירה
ךל םירשפאמ ונא ,ןיימודב ידיימ שומיש ךל שי דימת אלש םושמ .וישכע רבכ
.תעה אובב וב שמתשהל לכותש ידכ ,וניתרש לע ךלש ןיימודה תא תונחהל

החלצהל ןושארה חתפמה :םשה

המשו הרבח המגודל ,תועמשמ לעב ךא רצק םש רוחבל יוצר
"יוביג" ןוגכ גציימו רצוקמ ןיימוד םש לוקשל היושע "מ"עב יוביג יתוריש .ד.א"
.תבותכה תא רוכזל םישמתשמה לע לקהל ידכ

ךלש "הווארה ןולח" ,ידוחיו רקי סכנ אוה תירבעב ןיימוד םש !רוכז
עיבצמה לודג טלש ומכ היהי ,בטיה ךלש רצומה תא גציימה םש .טנרטניאב
!ךנוויכל
ירבע ןיימוד םושיר  · 
ילגנא ןיימוד םושיר  · 
םניח רתא חתפ  · 
רשק רוצ  · 
תוחוקל  · 
תובושתו תולאש  · 

  

  

תרבח ידי-לע ןתינ תורישה
מ"עב קטביטקא