Hosting4u


תובושתו תולאש

?תירבעב ןיימוד םש הארנ ךיא
net.וא com. תמויס םעו תוירבע תויתואב בתכיי תירבעב ןיימוד םש
:המגודל
ןפג-ביבא.com
האקיא.com
ידג-ןיע.com
וכאשר גולשים לאתרך כל אחת מהאפשרויות הבאות חוקיות:
ילש-םשה.com
www.ילש-םשה.com
http://www.ילש-םשה.com

?בלשל רשפא םאה תילגנאב ןיימוד םש םע רתא רבכ יל שי
ןתינ ךרתא ןסחאתמ וב תרשב הטושפ הרדגה ידי-לע ,ןכ
.רתא ותואל םיניימוד רפסמ תונפהל
:תובותכה המגודל
http://יוביג.com/
http://www.ngr.co.il/

םוקמ ותואל שלוגה תא ונפי

?השענ הז ךיא
.תימוקמה הפשה תויתואב גצוימה ןיימוד םש אוה (IDN) ימואלניב ןיימוד םש
תינווי ,תיניס ,תינאירוקמ ,תופש 350-ב םינימז םיימואלניבה תומשה
.תירבע וליפאו

?תירבעב ןיימוד תומשב םיכמות םינפדפד הזיא
.תירבעב הכימת שי םינפדפדה לש תונורחאה תואסרגב
1.0 הסריגמ לחה FireFox
7.0 הסריגמ לחה Internet Explorer
תומדוקה תואסרגב םג תירבעב ןיימוד תומש םע םירתאל שולגל ןתינ
.i-NavTM ףסות תרזעב םינפדפדה לש
.האבה הלאשב האר ףסותה יבגל םיטרפ

i-NavTM תרזעב תירבעב טנרטניאב השילג
,תילגנא דבלמ תופשב וכמת אל טנרטניאה ינפדפד התע דע
תורחא תופשל םג רשפאיש ןורתפ החתיפ VeriSign תרבח
תבותכ ילעב םירתאל עיגהל ,ךכ י''עו ,ןפדפדב אצמיהל
רשפאמ ןפדפדל i-NavTM ףסות.תירבעב לשמל ,תורחא תופשב
ןפדפדל IDN תובותכ דילקהל ,ךתפשב טנרטניאב טוונל ךל
.דועו םיפדעומב רומשל ,ךלש

.דבלב תוינש רפסמ תכרוא ותנקתהו םניח הדרוהל ןתינ ףסותה

:ןאכ קלקה i-NavTM, ףסות תנקתהל
http://idn.verisign-grs.com/index.jsp?lang=he

ירבע ןיימוד םושיר  · 
ילגנא ןיימוד םושיר  · 
םניח רתא חתפ  · 
רשק רוצ  · 
תוחוקל  · 
תובושתו תולאש  · 

  

  

תרבח ידי-לע ןתינ תורישה
מ"עב קטביטקא