Hosting4u

!פיט   
תירבעב ןיימוד תומש לש הריהמ הדלקהל   
םישקמה בולישו תירבעב םשה תא דילקהל שי   
Ctrl+Enter   
תמויסה תא יטמוטוא ןפואב םילשת וז הלועפ   

: תירבעב ןיימוד םושיר
!מ"עממ רוטפ הנשל דבלב 24$

תיעביטה הריחבה

?תירבעב םושרל עודמ
,ךלש טנרטניאה רתאל םיגציימ אלו םייקלח תומשב תקפתסה םויה דע םא
ךרובע ןה תגציימו תיעבט היצפוא ,השדח היצפוא ךל שי םויהמ
תבותכש תורשפאה ךל תנתינ םויהמ .ךלש תוחוקלה להק רובע ןהו
.תירבעב היהת ךלש רתאה

.ןאכ ץחל המגדהל

לאחרונה נפתחה אפשרות חוקית ורשמית לרישום שמות דומיין בעברית
שמות עם הסיומות ten ו- moc

:םילודג םניה תירבעב םש לש תונורתיה
.ךלש קסעה תא הנמאנ גציימה םש
 •  
 • .תירבעב הלימהו ךלש קסעה ,רתאה םש ןיב יביטיצוסא רוביח
 •  
 • .לגוגב םודיקב ךמות
 •  
 • .ךלש רצומה גותימו קוזיח
 •  
 • !ןושאר םשרנש ימ הכוז ,טנרטניאב םשה לע תוידעלב
 •  
 • .שלוגה לע לקיש ריכז םש
 •  
 • .ךלש טנרטניאה רתא לש רתוי םיהובג הפישחה ייוכיס
 •  
 • רוכזל בושח
  ,םויה ןימזש םש ,הכוז םדוקה לכ ןיימוד תומשב
  ךל שי .הרחתמה ידי לע רבכ רחמ שכריהל לוכי
  !םינושארה ןיב תויהל תוכז םויה


  ירבע ןיימוד םושיר  · 
  ילגנא ןיימוד םושיר  · 
  םניח רתא חתפ  · 
  רשק רוצ  · 
  תוחוקל  · 
  תובושתו תולאש  · 

    

    

  תרבח ידי-לע ןתינ תורישה
  מ"עב קטביטקא